Tien voorstellen om bossen wereldwijd te beschermen

Deze zomer was er veel aandacht voor de bosbranden in de Amazone. Beelden van het brandend tropisch regenwoud gingen de hele wereld over. Deze branden waren aangestoken door boeren en illegale landbezetters die de grond geschikt willen maken voor landbouw en veeteelt. Dit gebeurt niet alleen in de Amazone, maar wereldwijd. Elke minuut verdwijnt op aarde een bos ter grootte van 27 voetbalvelden. Dit is enorm schadelijk voor de natuur, ons klimaat en onze gezondheid.

En toch gebeurde er niet veel om de grootschalige ontbossing tegen te gaan. Terwijl bomen voor ons allemaal van onschatbare waarde zijn om klimaatverandering tegen te gaan en plant- en diersoorten te behouden. De grootschalige ontbossing zorgt voor meer broeikasgassen in de lucht, waardoor de aarde verder opwarmt.

De ontbossing gaat wereldwijd in een schrikbarend tempo door en ook Nederland heeft hier een groot aandeel in. Dus moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en internationale afspraken maken om ontbossing tegen te gaan.

Dit zijn onze 10 voorstellen om het bos wereldwijd te beschermen:

1. Verhinder dat Nederlandse bedrijven bijdragen aan ontbossing

Nederlandse bedrijven bouwen onopgemerkt mee aan de aanleg van asfaltwegen en spoorlijnen dwars door honderden kilometers Amazonewoud. Dit heeft enorme gevolgen voor de lokale bevolking en de natuur. Er worden per jaar meer dan een miljard bomen gekapt en talloze bewoners zijn van hun land verjaagd. Uit onderzoek van Investico blijkt dat de Nederlandse overheid deze bedrijven hier al tien jaar bij helpt. Wij vinden dat deze hulp onmiddellijk moet stoppen. Ambassades moeten voortaan een openbaar overzicht bijhouden van Nederlandse bedrijven die tegen het belang van natuur en mensenrechten handelen.

2. Maak internationale afspraken over het stoppen van ontbossing

Er moet een internationaal en bindend verdrag komen over het stoppen van ontbossing. Een soort Parijsakkoord voor bomen. Alleen via zo’n verdrag kunnen bossen wereldwijd een beschermde status krijgen. Landen die zich niet aan de afspraken binnen het verdrag houden en toch veel bomen kappen, kunnen zo worden aangesproken op hun gedrag. In het verdrag moeten ook afspraken worden gemaakt over de financiering van nieuw bos. Rijke landen moeten hun steentje bijdragen, zodat niet alleen ontwikkelingslanden opdraaien voor de kosten voor het aanplanten van nieuw bos.

3. Plant wereldwijd 100 miljoen bomen

In landen met veel bossen is de lokale variant van 'Staatsbosbeheer' vaak een zwakke organisatie. Ze hebben vaak niet genoeg geld en mensen om bestaand bos te beschermen en nieuw bos aan te planten. Nederland moet lokaal bosbeheer ondersteunen en helpen met het planten en beschermen van bomen. Nederland moet bestaande initiatieven ondersteunen om lokaal bosbeheer te versterken, zodat jaarlijks 100 miljoen extra bomen op duurzame wijze worden geplant.

4. Breng in kaart hoeveel bos er verdwijnt

Eigenlijk is er heel weinig bekend over hoeveel bos er wereldwijd is, en hoeveel bos er verdwijnt. Voor de ontbossing heeft het gebrek aan betrouwbare data grote gevolgen: pas als we de omvang in kaart kunnen brengen, kunnen we regels vastleggen om de ontbossing te stoppen. Nederland moet daarom helpen om wereldwijd in kaart te brengen hoeveel bos er verdwijnt. Hiervoor kan ons land samenwerking zoeken met organisaties als Globel Forest Watch en NASA.

5. Bescherm natuuractivisten

Volgens de NGO Global Witness worden er elke week drie mensen vermoord omdat ze opkomen voor de landrechten van de oorspronkelijke bevolking en voor natuur en milieu. Zo werden in 2018 wereldwijd 164 milieu- en landrechtenactivisten gedood. Nederland kan veel meer doen om deze natuuractivisten te beschermen. Ambassades kunnen hen beschermen door protest aan te tekenen wanneer zij worden opgepakt, door rechtszaken en asiel aan te bieden als activisten niet meer veilig zijn in hun eigen land.

6. Kom de afspraken over klimaatfinanciering na

In het akkoord van Parijs hebben rijke landen beloofd vanaf 2020 100 miljard per jaar beschikbaar te stellen voor de aanpak van de klimaatcrisis in landen waar minder economische welvaart is. Dit heet ‘klimaatfinanciering’. Nederland moet het goede voorbeeld geven door toezeggingen na te komen en het geld echt te besteden aan het tegengaan van klimaatverandering als hoofddoel.

7. Keurmerk voor handelsverdragen

Op dit moment verdwijnt er nog veel bos voor de productie van goederen. Denk hierbij aan de palmolie-industrie in Indonesië. Palmolie zit bijvoorbeeld in pindakaas, shampoo en wasmiddel. Wij willen dat bedrijven met elkaar afspreken om niet bij te dragen aan ontbossing. De overheid kan hierbij helpen door bij het sluiten van handelsverdragen een ‘netto nul ontbossing’-eis te stellen. Dit betekent dat bij de productie van goederen niet meer bos mag worden gekapt dan dat er bos wordt aangeplant.

8. Maak bosbescherming een prioriteit binnen de EU-begroting

Ook de Europese Unie kan en moet meer doen. Nederland moet er in Europa voor pleiten dat meer geld wordt besteed aan het tegengaan van ontbossing en het stimuleren van herbebossing. Binnen het Europees ontwikkelingssamenwerkingsbeleid moet de bescherming van regenwoud een belangrijke prioriteit worden.

9. Ambassades moeten bosbescherming onderdeel maken van hun werk

Overal ter wereld zijn er Nederlandse ambassades. Dit geeft kansen in landen waar ontbossing een groot probleem is, zoals Brazilië, Congo en Rusland. Ambassademedewerkers in deze landen moeten het gesprek over ontbossing aangaan met medewerkers van ministeries ter plaatse. Ook kunnen ambassades lokale projecten steunen die ontbossing tegengaan.

10. Het kabinet moet inzetten op ‘bossendiplomatie’

De ministers van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking moeten het beschermen van bos een prioriteit in hun werk maken. Zo kunnen zij zich inzetten voor ‘bossendiplomatie’. Bij handelsmissies wordt voortaan aandacht besteed aan het tegengaan van ontbossing. De minister van Buitenlandse Zaken bespreekt ontbossing regelmatig met zijn collega’s in het buitenland.

Uitklappen
aan het laden