Het grondwaterpeil in de veengebieden in Nederland moet omhoog. Wij roepen het kabinet op om actie te ondernemen om op deze manier de schade aan onze natuur, de weidevogels, de fundering van huizen én het klimaat tegen te gaan. We kunnen zo flink wat CO2-uitstoot terugdringen. “Het veen stoot net zoveel CO2 uit als twee kolencentrales of 2 miljoen auto’s”, aldus ons Kamerlid Laura Bromet.

Een groot deel van de Nederlandse bodem bestaat uit veen. Veen is een natte grondsoort die is ontstaan uit de ophoping van oude planten- en bomenresten en blijft alleen bewaard onder natte en zuurstofarme omstandigheden. Maar het waterpeil in deze veengebieden wordt nu nog kunstmatig laag gehouden voor veeboeren, omdat boeren zo beter op het land kunnen werken. Dat is problematisch: voor het klimaat, voor de natuur, de fundering van huizen en voor de toekomst van de landbouw.

CO2-uitstoot

Als het waterpeil in deze veengebieden kunstmatig laag wordt gehouden, verdroogt het veen en dat zorgt voor uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. “Door de drooglegging van het veen, komt er maar liefst 7 megaton CO2 vrij op jaarbasis”, vertelt Bromet. “Dat komt neer op bijna 4 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Dit percentage staat gelijk aan de uitstoot van twee miljoen personenauto’s of de uitstoot van de twee oudste kolencentrales in Nederland.”

Grote schade in Steden

Ook in dorpen en steden rondom veengebieden zijn de problemen van het lage waterpeil goed merkbaar. In Gouda zorgt bodemdaling voor grote schade aan funderingen, gebouwen en infrastructuur. Gouda zinkt en over een paar jaar klotst het water de kelders binnen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekende dat als we nu niets doen, de schade oploopt tot 22 miljard euro.

Weidevogels

Het waterpeil verhogen is niet alleen gunstig voor het terugdringen van broeikassen, maar ook weidevogels profiteren van hoge grondwaterstanden, zoals de bedreigde grutto. Talloze bloemen, insecten en vogels hebben het natte veenlandschap nodig om te overleven.

Ondersteunen boeren

De maatregelen om veenbodemdaling tegen te gaan betekent een inkomstenverlies voor de boer. “Het is van essentieel belang dat de regering zorgt voor een goed financieringssysteem om boeren te stimuleren over te stappen”, vertelt Bromet. “Grondwaterpeil moet dus omhoog om klimaatverandering tegen te gaan, maar we hebben de deelname nodig van de boer, wetenschap, medeoverheden, burger en natuur- en milieuorganisaties.”